Use of this website signifies your agreement to the use of cookies.
More information can be found in our Privacy Policy.
Do not show this message again
SPELLCROW
the contents of your shopping cart
0 items  value: 0.00 Euro
Shopping Cart
  Catalog » Regulamin
My Account    
Regulamin

 Art. 1. DEFINICJE

Właścicielem sklepu internetowego SPELLCROW jest SPELLCROW Piotr Pirianowicz z siedzibą w Warszawie, Al. Świderska 109F/21, 03-128 Warszawa, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 524 253 36 88.

SPELLCROW

Strona internetowa jest prowadzona przez SPELLCROW Piotr Pirianowicz w języku polskim. Za jej pośrednictwem, każdy zarejestrowany na stronie klient może zamówić oferowane tam towary.

TOWAR

Produkty oferowane na SPELLCROW w podanych cenach, do wyczerpania zapasów.

UŻYTKOWNIK

Podmiot, który uzyskał dostęp do towarów proponowanych przez SPELLCROW na zasadach określonych w Regulaminie.

SPRZEDAJĄCY

SPELLCROW

KUPUJĄCY

Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia lub kupujący Towary w ramach Sklepu SPELLCROW.

TRANSAKCJE

Procedury zawierania umów sprzedaży Towarów.

KONTO

Prowadzone dla Użytkownika przez SPELLCROW pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach SPELLCROW.

REJESTRACJA

Procedura zakładania Konta

REGULAMIN

Niniejszy Regulamin Sklepu SPELLCROW

 

Art. 2. WARUNKI WSPÓŁPRACY

2.1.

Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

2.2.

Użytkownik w celu Rejestracji powinien podać dane, które umożliwią zawarcie umowy sprzedaży oraz jej realizację. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnianego w SPELLCROW.

2.3.

Po wypełnieniu danych w formularzu rejestracyjnym, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a SPELLCROW, której przedmiotem są usługi świadczone przez SPELLCROW w ramach SPELLCROW, na warunkach określonych w Regulaminie. Zawarcie umowy z Użytkownikiem następuje w chwili potwierdzenia poprawności jego adresu e-mail.

2.4.

W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w art. 2.3., Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, Artykuł 14. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli wykonał on czynność złożenia zamówienia w SPELLCROW, które jest w trakcie realizacji.

2.5.

W wyniku prawidłowej Rejestracji SPELLCROW tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do nazwy (loginu). Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w sklepie SPELLCROW loginu i hasła (logowanie). Rolę loginu Użytkownika pełni podana przez niego w trakcie rejestracji nazwa użytkownika.

2.6.

Konto zawiera dane podane przez Użytkownika podczas Rejestracji. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego po zalogowaniu na stronie SPELLCROW. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa w art. 2.2. i 2.3., w trakcie korzystania z usług sklepu SPELLCROW, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik nie ma możliwości zmiany przyjętej w trakcie rejestracji nazwy Konta (loginu).

2.7.

Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto, jednakże nie może ich wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Niedopuszczalne jest w szczególności dokonywanie kolejnej Rejestracji w celu unikania zapłaty opłat należnych za dotychczasowe działania w ramach sklepu SPELLCROW.

2.8.

Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem udostępnienia Konta małżonkowi Użytkownika. Użytkownik, który udostępnił swoje Konto ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane przez małżonka Użytkownika w ramach sklepu SPELLCROW. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.

2.9.

Konta są niezbywalne, z zastrzeżeniem, że Użytkownik może przekażać Konto jego małżonkowi.

2.10.

SPELLCROW zastrzega sobie możliwość zablokowania Konta Użytkownika, w przypadku stwierdzenia, że użytkownik nie przestrzega Regulaminu sklepu SPELLCROW. Konto może zostać odblokowane, gdy Użytkownik zacznie stosować się do Regulaminu.

2.11.

Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Konta do działania na szkodę innych Użytkowników sklepu SPELLCROW oraz SPELLCROW.

 

Art. 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

3.1.

SPELLCROW nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

3.2.

Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Serwisem.

3.3.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność tak jak za własne działania lub zaniechania za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Serwisu za pośrednictwem własnego Konta.

3.4.

SPELLCROW nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.

3.5.

SPELLCROW zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.

 

II. TRANSAKCJE

 

Art. 4. PRZEBIEG TRANSAKCJI

4.1.

Aby przeglądać ofertę na SPELLCROW, jak również umieszczać w koszyku wybrane przez Kupującego produkty rejestracja/logowanie nie jest wymagana. Jest ona wymagana w momencie, gdy Kupujący będzie chciał sfinalizować swój zakup.

Użytkownik bierze udział w Transakcji poprzez złożenie oferty kupna (zamówienia). W celu złożenia zamówienia należy postępować zgodnie z trzema krokami: Krok 1: Dodawanie produktów do koszyka; Krok 2: Wybór rodzaju płatności i wysyłki; Krok 3: Potwierdzenie zamówienia.

4.2.

Po złożeniu zamówienia, na adres mailowy Użytkownika, podany w procesie rejestracji, wysyłany jest mail z wszystkimi danymi dotyczącymi zawartej transakcji oraz z danymi niezbędnymi do jej zrealizowania (nr zamówienia, link do jego potwierdzenia, zamówione Towary, wartość i koszt zamówienia, wybrany rodzaj przesyłki, sposób zapłaty, dane, na które ma być wysłana przesyłka, dane do dokonania ewentualnej przedpłaty).

4.3.

Zamówień niepotwierdzonych złożonych w sklepie SPELLCROW, SPELLCROW nie realizuje.

4.4.

W niektórych przypadkach SPELLCROW zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, w szczególności, gdy:

a. Towar był dostępny w SPELLCROW, natomiast fizycznie brakuje go w magazynie.

b. Dostępny towar jest uszkodzony, a brak było o tym informacji w opisie Towaru.

c. Zamówienie nie zostało potwierdzone w odpowiednim czasie.

d. Zamówienie z opcją przedpłaty nie zostało opłacone.

 

Art. 5. REALIZACJA TRANSAKCJI

5.1.

Sposoby płatności:

a. Płatność przy odbiorze przesyłki. Kupujący płaci za realizację zamówienia kurierowi lub w placówce Poczty Polskiej przy odbiorze przesyłki (Zamówienie pobraniowe).

b. Przedpłata. Kupujący płaci za Trasakcję przelewem zwykłym na konto SPELLCROW po złożeniu zamówienia, przed otrzymaniem przesyłki (Zamówienie płatne z góry). Po zaksięgowaniu przelewu, przesyłka wysyłana jest Kupującemu.

5.2.

Wysyłka na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej (patrz: Wysyłka).

Wysyłka poza granice Polski realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej wg ich cennika, po uprzedniej przedpłacie na nasze konto. Przed dokonaniem przedpłaty należy dowiedzieć się o koszt wysyłki (zależny od wagi przesyłki).

5.3.

Potwierdzenie złożonego zamówienia

W odpowiedzi na poprawnie złożone zamówienie Kupujący otrzymuje e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

5.4.

Oferta podstawowa i promocje

Sprzedaż produktów z oferty podstawowej, jak również objętych promocją realizowana jest do wyczerpania zapasów towarów lub do zakończenia promocji. Podawana przy niektórych produktach ilość dostępnych egzemplarzy jest wyłącznie orientacyjna i w każdej chwili może okazać się nieaktualna.

 

Art. 6. ZAWARCIE UMOWY

6.1.

SPELLCROW zobowiązuje się przestrzegać praw konsumenta, w szczególności dotyczących możliwości zwrotu Towaru oraz reklamacji związanych z niezgodnością Towaru z umową.

6.2.

Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych. Rękojmia nie rozciąga się na wady Towaru, o których Kupujący wiedział, w szczególności na te, które Sprzedająca ujawnił w opisie produktu czy podkategorii na stronie.

 

Art. 7. DOWÓD KUPNA/SPRZEDAŻY

7.1.

Użytkownikom Kont wystawiane są paragony. Faktury wystawiane są wyłącznie na ich żądanie.

7.2.

Faktury wystawiane są z użyciem danych Użytkownika zawartych na jego Koncie lub podanych w uwagach do zamówienia.

 

Art. 8. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

8.1.

Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach sklepu SPELLCROW powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami. Użytkownik nie może podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania SPELLCROW lub w inny sposób szkodzą innym Użytkownikom.

8.2.

Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować na trwałym nośniku informacje o zawartych w ramach sklepu SPELLCROW umowach.

8.3.

Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych sklepu SPELLCROW stanowią przedmiot praw wyłącznych SPELLCROW lub producentów Towarów sprzedawanych za pośrednictwem SPELLCROW. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

8.4.

Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach sklepu SPELLCROW materiałów wymaga każdorazowo zgody SPELLCROW i nie może naruszać postanowień regulaminu Serwisu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów SPELLCROW oraz producentów oferowanych Towarów. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w sklepie SPELLCROW w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń SPELLCROW, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych.

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Art. 9. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

9.1.

Podane przez Użytkowników dane osobowe SPELLCROW zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności.

9.2.

Przeglądając, wypowiadając się, robiąc zakupy w sklepie SPELLCROW lub subskrybując newsletter Sklepu akceptujesz zasady zawarte w poniższej Polityce Prywatności.

9.3.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób sklep SPELLCROW obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

9.4.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników SPELLCROW

9.5.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityka Prywatności, proszę nie odwiedzaj sklepu SPELLCROW.

9.6.

Dane Osobowe

W czasie korzystania ze sklepu SPELLCROW możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób.

Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

9.7.

Niezapowiedziane Wiadomości

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskamy dzięki działalności związanej ze sklepem sklepem SPELLCROW. Pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do sklepu SPELLCROW (np. zmiany, nowe produkty, wewnętrzne promocje) oraz nie komercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).

9.8.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe (imię i nazwisko) podane przy okazji wysyłania opinii do produktów są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.

9.9.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary sklepu SPELLCROW mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Przykładem wykorzystania cookies w sklepie SPELLCROW może być opcja "zapamiętaj moje hasło", która likwiduje konieczność logowania przy każdej wizycie w sklepie.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

9.10.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są na stronach SPELLCROW.

9.11.

Wyłączenie Odpowiedzialności

Staramy się opisać jak najdokładniej każdy produkt umieszczony w sklepie SPELLCROW. Opinie klientów na temat produktów, które umieszczają oni w sklepie SPELLCROW nie zawsze zgadzają się z naszymi opiniami na ich temat.

9.12.

Powyższy dokument był wzorowany na Polityce Prywatności serwisu www.CNEB.pl Piotra Majewskiego, twórcy e-zinu CzasNaE-Biznes.

 

Art. 10. ZMIANY REGULAMINU

10.1.

SPELLCROW może zmienić w każdej chwili zmienić Regulamin. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez SPELLCROW, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w sklepie SPELLCROW zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

10.2.

Użytkownik o takich zmianach zostanie powiadomiony w sklepie SPELLCROW oraz za pośrednictwem newslettera, jeżeli go subskrybuje. Za akceptację zmian uważa się automatyczne odnowienie Transakcji zlecone przez Użytkownika, choćby odbyło się bez logowania w sklepie SPELLCROW. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy ze sklepem SPELLCROW ze skutkiem określonym w art. 10.1

 

Art. 11. ZAMKNIĘCIE KONTA

11.1.

Konto Użytkownika jest zakładane i aktywne bezterminowo. Użytkownik może w każdym momencie zwrócić się z prośbą o zamknięcie konta poprzez wysłanie listu drogą mailową na adres spellcrow@umbraturris.com lub telefonicznie. W tym celu niezbędne jest podanie danych weryfikujących prawo do tego konta (loginu i hasła, lub gdy użytkownik takich danych nie pamięta, podanie danych teleadresowych Użytkownika. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych, chyba że Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy Transakcjach na zasadach obowiązujących w momencie ich rozpoczęcia. W takim przypadku konto zostanie zamknięte po sfinalizowaniu transakcji.

11.2.

Z ważnych przyczyn konto może zostać zablokowane przez SPELLCROW po uprzednim zawiadomieniu Użytkownika.

 

Art. 12. KONTAKT I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

12.1.

Użytkownik może kontaktować się ze SPELLCROW w sprawie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:

a. elektronicznej: spellcrow@umbraturris.com

b. telefonicznej: 22 633 75 79

12.2.

Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez SPELLCROW lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Jeśli po rozpakowaniu i sprawdzeniu przesyłki przez Kupującego towar okaże się wadliwy lub niewłaściwy prosimy o zgłoszenie reklamacji w ciągu 14 dni roboczych (bez sobót i niedziel) od daty otrzymania przesyłki. Każda reklamacja zostanie rozpatrzona, a wadliwy towar wymieniony na pełnowartościowy lub (jeśli nie będziemy posiadali go już w sprzedaży) zwrócimy pieniądze na wskazany przez numer rachunku bankowego bądź przekazem pocztowym na adres podany przez Kupującego. Możliwe jest również odtrącenie wartości tego towaru od kolejnego zamówienia. Wymiana towaru lub zwrot pieniędzy następuje po uprzednim poinformowaniu nas o zaistniałej sytuacji, zaakceptowaniu przez nas reklamacji, przesłaniu nam reklamowanego towaru, zwykłą paczką pocztową lub listem poleconym na swój koszt lub doręczeniu tego towaru do nas osobiście. Jeżeli reklamacja jest zasadna odeślemy koszt wysyłki, jaki poniósł Kupujący na podane przez Kupującego konto.

12.3.

Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres spellcrow@umbraturris.com. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w sklepie SPELLCROW (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

12.4.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji SPELLCROW zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

12.5.

SPELLCROW rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że SPELLCROW może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od finalizacji zamówienia.

12.6.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach SPELLCROW może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.

 

Art. 13. Zwroty Towarów

Zgodnie z ustawą dotyczącą sprzedaży na odległość (Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny) oraz Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta informujemy, że klientowi, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, przysługuje prawo do odstąpić od niej bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie (np. drogą mailową) w terminie 14 dni od zawarcia umowy - w naszym przypadku od momentu otrzymania produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W takim przypadku, klient w ciągu 14 dni powinien odesłać zwracany produkt na własny koszt, który nie nosi znamion używania i nie może być uszkodzony (w przypadku książek i podręczników nie powinien wyglądać na czytany, a w przypadku oryginalnie zafoliowanych produktów, folia producenta powinna nie być naruszona w stopniu wskazującym na otwarcie produktu.) Klient odsyła produkt na własny koszt, a SPELLCROW zwraca kwotę zapłaconą przez klienta, która wynika ze złożonego zamówienia lub jego części, w momencie, gdy nie są zwracane wszystkie produkty z danego zamówienia.

 

Art. 14. PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a SPELLCROW, której przedmiotem są usługi świadczone przez SPELLCROW Piotr Pirianowicz w ramach sklepu SPELLCROW na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez SPELLCROW w ramach sklepu SPELLCROW będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

Art. 15. POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ORAZ WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU

Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu.

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (utworzenie Konta) możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: spellcrow@umbraturris.com. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

SPELLCROW

Al. Świderska 109F /21

03-128 Warszawa

tel: 22 633 75 79

e-mail: spellcrow@umbraturris.com

 

- WZÓR -

Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Nr zamówienia internetowego/nr paragonu/faktury: …………………………………………………

Imię i Nazwisko konsumenta ……………………………………………………………

Ulica, nr domu/nr mieszkania: ……………………………………………………………

Kod pocztowy, miasto: ……………………………………………………………

Data odbioru Towaru: ……………………………………………………………

 

Zgadzam się na zwrot płatności w związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży za pośrednictwemrachunku bankowego numer*:………………………………………………………………

 

Zgodnie z przysługującym mi prawem informuję o odstąpieniu od Umowy sprzedaży poniższych Produktów w sklepie SPELLCROW - http://www.spellcrow.com

L.p. Nazwa Towaru Ilość sztuk

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży oraz zwracany Towar należy wysyłać na poniższy adres:

SPELLCROW

Al. Świderska 109F /21

03-128 Warszawa

tel: 22 633 75 79

e-mail: spellcrow@umbraturris.com

 

Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem. Po otrzymaniu Towaru SPELLCROW wystawi Konsumentowi paragon/fakturę korygującą i odeśle ją na adres Konsumenta. Po otrzymaniu faktury korygującej prosimy o podpisanie kopii i odesłanie Usługodawcy na powyższy adres.

 

………………………………

Data i podpis Konsumenta

* numer rachunku Konsumenta dla zwrotów ceny i kosztów odstąpienia od Umowy sprzedaży; nie dotyczy Zamówień opłaconych przez płatności elektroniczne oraz raty; Nie wypełniać w przypadku niewyrażania zgody.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę sprzedaży może odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.

2. Terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od objęcia Towaru w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.

3. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu na adres: SPELLCROW Piotr Pirianowicz, ul. Świderska 109F /21, 03-128 Warszawa lub na adres e-mail: spellcrow@umbraturris.com. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na prezentowanym wyżej wzorze formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę Towarów), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

5. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Towar należy odesłać lub przekazać na adres: SPELLCROW Piotr Pirianowicz ul. Świderska 109F /21, 03-128 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru, który ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w wysokości: dla Towarów o wadze do 30 kg do 40 zł, a dla Towarów o wadze ponad 30 kg do 200 zł.

8. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Art. 16. WAŻNOŚĆ

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Back
Shopping Cart
0 items
My Account Info
What's New?
View all
Advertise
Delivery
Shipping
Commissions
Resellers
Payment Online
PayPal
Information
7079337 requests since Sunday 21 April, 2013